Privacyverklaring van Diergeneeskundig Centrum Maas en Waal per 25 mei 2018 (update 26 september 2022)

De wetgever vindt het van groot belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens en heeft daarom de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking gesteld.
Diergeneeskundig Centrum Maas en Waal houdt zich aan de eisen van deze verordening en voldoet daarmee aan de bepalingen zoals gesteld in de Verordening.
Om onze diergeneeskundige dienstverlening adequaat te kunnen uitvoeren hebben wij de persoonsgegevens van de eigenaar (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer) en de identificatiegegevens van het huisdier nodig. Deze gegevens worden bewaard zolang dat door wetgeving van ons wordt geëist in ons praktijkmanagementsysteem. De gegevens worden gebruikt voor: het leveren en factureren van onze diensten, diergeneesmiddelen en verwante producten, het verstrekken van verklaringen en informatie.
Van leveranciers bewaren wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, adres, bankrekeningnummer, KvK-nummer, telefoonnummer en emailadres ten behoeve van bestellingen, voor onze financiële administratie en voor het kunnen stellen van vragen.
Van onze medewerkers bewaren wij de NAW-gegevens, de geboortedatum, het Burgerservicenummer en het bankrekeningnummer ten behoeve van de salarisadministratie.
Voor de patiëntadministratie en voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van software en computers die beveiligd zijn met wachtwoorden, firewall en antivirussoftware. Met de leveranciers van hard- en software hebben wij contracten afgesloten om de privacy zoals hierboven gesteld te waarborgen.
Doorverwijzing van patiënten en laboratoriumwerkzaamheden door externe laboratoria geschiedt uitsluitend naar specialisten resp. laboratoria die voldoen aan de AVG.
Wij maken geen gebruik van cookies of andere geautomatiseerde analyse-systemen.
Klanten hebben recht op inzage in hun persoonlijke gegevens en die van hun huisdier(en). Verder hebben zij het recht om deze gegevens te (laten) wijzigen, over te laten dragen of te laten verwijderen voor zover wetgeving met betrekking tot het veterinair-medisch dossier en boekhouding dit toelaat. Bij twijfel over de identiteit van de klant kunnen wij vragen om een identiteitsbewijs.
Indien klanten, leveranciers of medewerkers de indruk hebben dat hun gegevens door Diergeneeskundig Centrum Maas en Waal niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik van gegevens, dan kunnen zij een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring kan in een later stadium indien nodig worden gewijzigd. Dat zal dan op onze website bekend worden gemaakt.